CTY HOJEONG – KCN TAM SƠN , BẮC NINH

📣 CTY HOJEONG – KCN TAM SƠN , BẮC NINHTUYỂN nữ lẻ ĐỦ TUỔI (, xăm nhỏ chấp nhận )Kí hợp đồng làm trên 3 tháng📷 Lương CB + Phụ cấp ; 4.800.000đ ( chưa tăng ca )$ tăng ca ngày 29k/h , tăbg ca đêm 34k/h, chủ nhật ×2. Tháng 4 chủ nhật, 1…
Read more